Polityka Prywatności

Polityka prywatności

http://konkursyok.pl – Polityka prywatności i informacyjna

W celu zapewnienia osobom udostępniających dane niezbędnych i wyczerpujących informacji dotyczących w szczególności podmiotu, którym dane są przekazywane, celów przetwarzania, podstawy prawnej przetwarzania a także zasad wzajemnej komunikacji, Spółka na podstawie art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/46/WE, dalej RODO, w trakcie pozyskiwania danych osobowych przekazuje następujące informacje

 1. UWAGA! Przed wzięciem udziału w konkursie każdy Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) powinien zapoznać się z treścią niniejszej „Polityki prywatności i informacyjnej ” oraz „Regulaminu konkursu”.
 2. Administratorem danych osobowych (dalej “Administrator”) przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://konkursyok.pl zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Konkursyok.pl. Administrator działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r, nr 144, poz. 1204, z późn. zm., dalej ŚUEu).
 3. W ramach działania serwisu http://konkursyok.pl  mogą być przekazywane innym podmiotom pozyskane dane osobowe użytkowników.
 4. Dostęp do danych osobowych użytkowników strony internetowej http://konkursyok.pl (dalej Użytkownicy), mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych osobowych. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności informacji dotyczących danych osobowych i w razie niedopełnienia obowiązków podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i przewidzianej przez przepisy prawa.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas rejestracji na stronie internetowej. Administrator prosi o dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, datę urodzenia oraz nazwę Użytkownika (nick). Dane te są umieszczone w bazie danych, zarejestrowanej przez GIODO. Administrator przetwarza i ma dostęp do danych Użytkownika.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o przepisy prawa (np. art. 6 ust. 1 pkt. b lub f RODO). W przypadku danych osób małoletnich, poniżej 16 roku życia, ich pozyskiwanie i przetwarzanie w celach wskazanych w ust.5, wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Konkursyok.pl. nie przekazuje ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom.
 8. Użytkownik wszystkie dane osobowe podaje dobrowolnie a zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w każdym czasie. Użytkownikowi przysługują prawa opisane poniżej.
 9. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych (marketingowych), w tym o nowych konkursach organizowanych przez Administratora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 w zw. z art.174 ustawy z 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne).
 10. W celu umożliwienia otrzymywania wskazanych powyżej informacji Użytkownik może podać swoje dane, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Wykorzystywanie urządzeń komunikacji elektronicznych przez Administratora w celach opisanych w ust. 9 nie będzie odbywać się na koszt Użytkownika.
 11. Treść oświadczeń o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i w celach marketingowych znajduje się na stronie http://konkursyok.pl
 12. Każdy Użytkownik (jego rodzic lub opiekun prawny) ma prawo do: odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursów, z tym że wycofanie tej zgody jest jednoznaczne z zamknięciem konta w serwisie;
 13. Żądanie o treści: „Cofam moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach związanych z przeprowadzaniem konkursów”, można skierować:
  1. jako e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora: [email protected]
 14. Wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym o nowych konkursach organizowanych przez Administratora przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących; zgoda w tym zakresie może nastąpić w każdym czasie w sposób prosty i wolny od opłat. Żądanie o treści: „Cofam moją zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych (marketingowych), przez KonkursOk” można skierować:
  1. jako e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora: [email protected]

  W przypadku, kiedy otrzymywanie informacji marketingowych odbywa się tylko w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. kiedy nie jest wymagana zgoda uprawnionego, Użytkownik może zgłosić do Administratora sprzeciw dotyczący dalszego przetwarzania danych w powyższym celu, w formie i na adresy podane powyżej.

 15. Administrator będzie kontaktował się z Użytkownikiem drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 16. Kontakt z Administratorem. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem, w tym także w celu realizowania swoich uprawnień podanych w ust. 8 i 9 (odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych):
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], telefonicznie: +48 515537126
 17. Koszt połączenia telefonicznego Użytkownika z podanym powyżej numerem Administratora nie będzie wyższy niż normalny koszt zwykłych połączeń telefonicznych ustalonych przez dostawcę usług telefonicznych, z jakich korzysta Użytkownik.
 18. Media Service Zawada sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.
 19. Polityka plików “cookies”
  1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

  Administrator przekazuje Użytkownikowi portalu, którego dane przetwarza, dodatkowo poniższe informacje:

 20. Cel przetwarzania: organizacja i przeprowadzenie konkursów organizowanych przez Administratora; obejmuje to konkursy ogłaszane w czasopismach oraz na stronie WWW Administratora; o ile zostanie udzielona zgoda dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Przekazane dane mają umożliwić przekazanie nagród laureatom,
 21. Podstawa prawna przetwarzanych danych : dane są przetwarzane w oparciu:a/ o udzieloną zgodę (rodzica albo opiekuna prawnego) tj. art. 6 ust. 1 lit. b,b/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, kiedy dane przetwarzane są na potrzeby konkursów a nie będzie konieczna zgoda rodzica/opiekuna prawnego

  i zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

  c/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w przypadku marketingu bezpośredniego tj. kiedy zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią i nie zachodzi konieczność uzyskania zgody uprawnionego.

 22. Czas przetwarzania danych: dane będą przetwarzane, w zależności, który okres będzie dłuższy: a/ zrealizowania celu, w jakim były zbierane i przetwarzane, tj. do momentu zakończenia poszczególnego konkursu tj. wybrania laureatów, b/ upływu okresu zgłaszania reklamacji przez uczestników, określonych w regulaminie konkursu lub przepisów prawa, w tym dot. konsumentów, c/ w przypadku laureatów, którzy otrzymali nagrody, przez okres jaki jest niezbędny do przekazania nagrody i upływu okresu zgłaszania reklamacji określonych w regulaminie konkursu lub przepisów prawa, w tym dotyczących konsumentów albo do upływu okresu wynikającego z przepisów prawa podatkowego.
 23. Odbiorcy danych: w określonych przypadkach np. wykonywanie czynności na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe mogą być przekazywane do osób trzecich, tj. podmiotów, których przedmiotem działalności są działania marketingowe. W takim przypadku dane będą przekazywane w oparciu o umowę, która będzie spełniać wymagania RODO, w tym zawierać zobowiązanie takiego podmiotu do zachowania tajemnicy.
 24. Przysługujące prawa: Użytkownik portalu (uczestnik konkursów) udostępniający dane, ma wynikające z RODO następujące prawa:a/ prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych – art. 15,b/ prawo do sprostowania danych – art. 16,

  c/ prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym” – art. 17,

  d/ prawo do ograniczenia przetwarzania -art. 18,

  e/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku marketingu bezpośredniego – art. 21,

  f/ prawo do przenoszenia danych – art. 20,

  g/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77,

  h/ kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  UWAGA: udostępniający ma prawo do wycofania zgody w sposób według własnego wyboru, w sposób, który nie będzie dla niego uciążliwy i co będzie dla niego równie łatwe jak i wyrażenia zgody. Wycofać zgodę można w szczególności przesyłając swoje żądanie na adres poczty elektronicznej Administratora: [email protected]

 25. Charakter podania danych: uczestnik konkursu, chcąc w nim uczestniczyć podaje dane dobrowolnie.

 

Przeycztaj również: Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów.

Bądź z nami wszędzie