Kubuś do góry nogami

Kubuś do góry nogami
Nowa promocja Kubusia!
Zbieraj kody i wymieniaj na super nagrody!

  • Plakat
  • Zasady
  • Nagrody
  • Regulamin
  • Daty/ Linki

Zasady: Kubuś do góry nogami

Nagrody: Kubuś do góry nogami

Regulamin: Kubuś do góry nogami

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Kubuś do góry nogami”, zwanego dalej „Konkursem”,
jest „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów
37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001, o numerze identyfikacji
podatkowej (NIP) 551-17-02-355, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Wszelka korespondencja związana z niniejszym Konkursem, a w szczególności
reklamacje, winna być kierowana na adres Organizatora wskazany w ust. 1
powyżej, z dopiskiem „Kubuś do góry nogami”.
3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 3 marca 2014 r. do dnia 30
kwietnia 2014r.
5. Produkty, których nabycie uprawnia do udziału w Konkursie, zwane dalej
„Produktami Promocyjnymi”, to soki i napoje „KUBUŚ” opatrzone etykietami
promocyjnymi.
6. Pod etykietą każdego Produktu Promocyjnego znajduje się naklejka z unikalnym
alfanumerycznym kodem promocyjnym. Na opakowaniach Produktów
Promocyjnych jest umieszczona informacja o okresie trwania Konkursu oraz
adres strony internetowej, na której dostępny jest niniejszy regulamin.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora
Konkursu, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w jego przygotowaniu i prowadzeniu na zlecenie
Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez
„członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez
„pracowników” rozumie się także osoby wykonujące w sposób stały usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium
Polski, nabywające Produkty Promocyjne objęte sprzedażą w ramach
Konkursu jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przy
czym osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych muszą być
reprezentowane w Konkursie przez swoich przedstawicieli ustawowych,
natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych
biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
2. Osoby, o których mowa w ustępie poprzedzającym mogą wziąć udział w
Konkursie pod warunkiem uprzedniego nabycia Produktu Promocyjnego,
zawierającego naklejkę z kodem promocyjnym, w dowolnym punkcie
handlowym.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba, która spełnia warunki określone w ust. 1
i w ust. 2 musi, w terminie od 3 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r., dokonać
zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez zarejestrowanie unikalnego kodu
promocyjnego na stronie www.kubus.pl z podaniem adresu e-mail, imienia,
nazwiska i adresu zamieszkania oraz – fakultatywnie – numeru telefonu
kontaktowego.

§ 3. Nagrody

Nagrody w Konkursie stanowią:
a) plecaki – 3000 sztuk, o wartości 59,66 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć
złotych sześćdziesiąt sześć groszy ) brutto każdy,
b) maskotki -15100 sztuk o wartości 8,12 zł (słownie: osiem złotych i dwanaście
groszy ) brutto każda,
c) budziki- 6000 sztuk o wartości 14,64 zł ( słownie: czternaście złotych i
sześćdziesiąt cztery grosze) brutto każdy,
d) parasole- 3000 sztuk o wartości 22,14 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote i
czternaście groszy ) brutto każdy,
e) kubki – 8000 sztuk o wartości 5,44 zł (słownie: pięć złotych i czterdzieści cztery
grosze) brutto każdy.
f) koszulki – 1000 sztuk o wartości 10,27 zł (słownie: dziesięć złotych i
dwadzieścia siedem groszy) brutto każdy

§ 4. Zasady przyznawania nagród

1. W celu uzyskania nagrody Uczestnik musi zarejestrować odpowiednią
liczbę kodów, konieczną do uzyskania nagrody danego rodzaju. Po
zarejestrowaniu odpowiedniej ilości kodów Uczestnik w formularzu
internetowym na stronie www.kubus.pl wskazuje, na jaką nagrodę
przeznacza swoje kody. Wskazanie nie może nastąpić później niż dnia
30.04.2014r.
2. Dla uzyskania poszczególnych nagród w Konkursie należy zarejestrować
następujące ilości kodów:
a) plecak – 100 kodów,
b) kubek- 30 kodów
c) parasol- 50 kodów
d) maskotka kurczak- 30 kodów
e) budzik- 50 kodów
f) koszulka – 40 kodów

3. Uzyskanie prawa do danej nagrody następuje z chwilą zarejestrowania
odpowiedniej ilości kodów i wskazania rodzaju nagrody w formularzu
internetowym, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
4. Wydanie nagród nastąpi poprzez doręczenie nagrody za pośrednictwem
przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres podany przez Uczestnika w
formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 3. Nagrody zostaną doręczone
Uczestnikom nie później niż do dnia 30.06.2014r.

5. Liczba nagród jest ograniczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za wyczerpanie się nakładu nagród danego rodzaju w okresie prowadzenia
Konkursu.
6. Na stronie www.kubus.pl będzie umieszczona informacja o aktualnej
ilości nagród dostępnych w Konkursie. Informacja ta ma charakter
orientacyjny i nie jest wiążąca dla Organizatora, w związku z czym
umieszczenie informacji o dostępności określonych nagród nie jest
równoznaczne z ich faktyczną dostępnością. W przypadku, gdy nagroda
danego rodzaju nie jest już dostępna z uwagi na jej faktyczne wyczerpanie,
które nie zostało jeszcze uwidocznione na stronie internetowej, zaś
Uczestnik wybrał tę nagrodę w formularzu internetowym, Uczestnik
zostanie w terminie 1 dnia (24 godzin) od wybrania danej nagrody
powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail o braku nagrody danej
kategorii. W takim wypadku punkty zebrane przez Uczestnika pozostają
do jego dalszej dyspozycji, w szczególności Uczestnik może przeznaczyć je
na inną nagrodę, pod warunkiem jej dostępności w Konkursie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
8. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie
na adres Organizatora: „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 37, 34-
100 Wadowice, w kopercie z dopiskiem „Kubuś do góry nogami”.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i
dokładny adres uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis
Uczestnika.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie
niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym,
w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z
niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.kubus.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu zgłoszenia,
należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia na serwer systemu
teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność prawidłowego
przesłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie z powodu

5. Liczba nagród jest ograniczona. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za wyczerpanie się nakładu nagród danego rodzaju w okresie prowadzenia
Konkursu.
6. Na stronie www.kubus.pl będzie umieszczona informacja o aktualnej
ilości nagród dostępnych w Konkursie. Informacja ta ma charakter
orientacyjny i nie jest wiążąca dla Organizatora, w związku z czym
umieszczenie informacji o dostępności określonych nagród nie jest
równoznaczne z ich faktyczną dostępnością. W przypadku, gdy nagroda
danego rodzaju nie jest już dostępna z uwagi na jej faktyczne wyczerpanie,
które nie zostało jeszcze uwidocznione na stronie internetowej, zaś
Uczestnik wybrał tę nagrodę w formularzu internetowym, Uczestnik
zostanie w terminie 1 dnia (24 godzin) od wybrania danej nagrody
powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail o braku nagrody danej
kategorii. W takim wypadku punkty zebrane przez Uczestnika pozostają
do jego dalszej dyspozycji, w szczególności Uczestnik może przeznaczyć je
na inną nagrodę, pod warunkiem jej dostępności w Konkursie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody
z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
8. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie
na adres Organizatora: „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionów 37, 34-
100 Wadowice, w kopercie z dopiskiem „Kubuś do góry nogami”.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i
dokładny adres uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis
Uczestnika.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie
niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym,
w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z
niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.kubus.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu zgłoszenia,
należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia na serwer systemu
teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność prawidłowego
przesłania przez Uczestnika zgłoszenia udziału w Konkursie z powodu

niesprawności lub wadliwego funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania, z którego korzysta Uczestnik, a także awarii i czasowych
przerw w działaniu sieci telekomunikacyjnej, z której korzysta Uczestnik
dokonując zgłoszenia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych
lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika,
a podana osoba trzecia nie jest uczestnikiem.
7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Osobie
udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych
osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie.

DATA ROZPOCZĘCIA:  03.03.2014
DATA ZAKOŃCZENIA: 30.04.2014
STRONA ORGANIZATORA: dogorynogami.kubus.pl/
REGULAMIN: dogorynogami.kubus.pl/files/regulations.pdf
Kubuś do góry nogami Nowa promocja Kubusia! Zbieraj kody i wymieniaj na super nagrody! Regulamin: Kubuś do góry nogami § 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu „Kubuś do góry nogami”, zwanego dalej „Konkursem”, jest „MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 551-17-02-355, zwana dalej: „Organizatorem”. 2. Wszelka korespondencja…

Review Overview

0